Jesteś tutaj: Bip -> Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki Dobrzyń nad Wisłą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • pliki nie są dostępne cyfrowo;
 • brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
 • brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Wasilewski.
 • E-mail: lukasz.wasilewski@dobrzyn.pl
 • Telefon: 542530570

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 • Adres: • Adres: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
  ul. Szkolna 1
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą
 • E-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl
 • Telefon: 54 253 05 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki Dobrzyń nad Wisłą, ul. Licealna 1a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Do wejścia A prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Do wejścia B prowadzą:  schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku jest winda – wejście A.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest przystosowana – wejście A. Wejście B 2 toalety w pokoju hotelowym nr 2 i 5 przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście A i B po 1 miejscu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki nie posiada tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku piętra wejście A jest możliwość przemieszczenia się windą osób na wózkach inwalidzkich jedynie do szkoły. W przypadku piętra wejście B (część hotelowa) brak jest możliwości poruszania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy. Na parterze wejście B jest możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – podjazd dla wózków wyjście ewakuacyjne oznaczone literą C. Pracownicy prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego na korytarzu parteru budynku.